RSS

Přihlásit se

Jevíčko
25. 7. 2017, 4.44
Deszcz
Deszcz
14°C
aktualne ciśnienie: 1010 mb
wilgotność: 94%
prędkość wiatru: 6 m/s WNW
wschód słońca: 5.15
zachód słońca: 20.44
 

Biskupické rekord

Certifikát k rekordu

Vítěz soutěže Vesnice roku – Modrá stuha

Modrá stuha Vesnice roku 2010

Odkazy

 • Czechpoint – úřady na dlani
 • Elektronický portál územních samospráv
 • Linka důvěry
 • Města a obce online
 • Portál Evropské unie
 • Portál Regionálních Informačních Servisů
 • Portál veřejné správy České republiky
 • Turistický portál Východních Čech

 Školní řád

Obsah:

 1. Základní ustanovení
 2. Práva a povinnosti účastníků předškolního vzdělávání
 3. Provoz a vnitřní režim mateřské školy (platby za stravování, školné)
 4. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před rizikovým chováním a před projevy diskriminkace, nepřátelství nebo násilí
 5. Zacházení s majetkem školy
 6. Závěrečná ustanovení

I. Základní ustanovení

Ředitelka Mateřské školy, vydává tento školní řád, kterým se

 • upravují podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců a vzájemné vztahy mezi nimi a zaměstnanci školy
 • upravuje provoz a vnitřní režim mateřské školy
 • stanovují podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí
 • upravují podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí

II. Práva a povinnosti účastníků předškolního vzdělávání

K dítěti je přistupováno jako k jedinci, individuálitě. Jsou mu zaručena práva z Listiny lidských práv a Úmluvy o právech dítěte. Dítě musí být pro pobyt v mateřské škole dostatečně psychicky i fyzicky vyzrálé. Pedagogové budou totiž na dítěti požadovat dodržování pravidel stanovených na začátku školního roku.

Zákonní zástupci mohou pedagogické pracovnice požádat o poradenskou pomoc. Mají právo na informace o průběhu výchovně vzdělávací činnosti svého dítěte (v době konzultačních hodin), mohou být přítomni výchovným činnostem ve třídě. Také mají právo na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života.

Zákonní zástupci musí dodržovat školní řád, organizaci provozu a vnitřní režim mateřské školy. Musí oznamovat údaje nezbytné pro školní matriku a zároveň změny v těchto údajích. Rodiče musí informovat školu o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání, o zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh výchovně vzdělávací činnosti. (je nepřípustné aby dítě chodilo do školy s úrazy, rankami a neshojenými zlomeninami, kde by mohlo dojít k obnovení nebo zhoršení zranění). Na vyzvání ředitelky školy se musí osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se výchově vzdělávací činnosti dítěte.

Ukončení vzdělávání:

Ředitelka mateřské školy může rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce dítěte pokud:

 • dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny
 • zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ a jednání ředitelky se zástupcem dítěte směřující ke sjednání nápravy byla bezúspěšná
 • ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení
 • zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady

Pedagogové a zaměstnanci nepřijmou do mateřské školy dítě nachlazené či s jiným infekčním onemocněním včetně pedikulozy (vši dětské) v zájmu zachování zdraví ostatních dětí. Pedagogové mají právo na zdvořilé chování ze strany zákonných zástupců. Mají právo ihned, kdykoli během pobytu dítěte,informovat zákonné zástupce o zdravotním stavu dítěte, nepřiměřeném chování dítěte a požadovat okamžité řešení stavu v budově mateřské školy.

III. Provoz a vnitřní režim mateřské školy (platby za stravování, školné)

Mateřská škola je s celodenním provozem a určenou dobou pobytu od 6,00 do 16,00 hodin.

Děti obvykle přicházejí do mateřské školy do 8,30 hod., jinak po dohodě s ředitelkou podle aktuálních potřeb.

Předávání dětí

Dítě musí být učitelce předáno osobně!

Učitelka odpovídá za dítě od doby kdy je osobně převezme od rodiče až do doby, kdy je rodiči nebo zákonnému zástupci předá. V šatně, při předávání, za dítě ručí rodič.

Rodiče přihlašují nebo omlouvají děti den předem do 15.00hod. osobně, telefonicky nebo SMS zprávou na čísle 776583015.

V měsíci červenci a srpnu může ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem stanovený provoz omezit nebo přerušit. Rozsah omezení nebo přerušení oznámí ředitelka zákonným zástupcům dětí nejméně dva měsíce předem. Pokud rodiče požadují v této době umístění dítěte v jiné MŠ, podají si u ředitelky žádost o zprostředkování náhradního umístění dítěte.

Ze závažných důvodů (organizační-nahlášeno 8 a méně dětí, hygienické nebo technické příčiny) a po projednání se zřizovatelem, lze provoz omezit či přerušit i v jiném období. Informaci zveřejní ředitelka školy neprodleně poté, co se o úpravě provozu rozhodne.

Oblečení dětí

Zákonní zástupci přivádějí děti vždy ve vhodném a čistém oblečení a obutí (přiměřeně počasí), nejlépe takové, aby se dítě samo zvládlo oblékat i obouvat. Na pobyt venku musí mít děti připravené náhradní oblečení. Věci dětí by měly být označeny tak, aby nedošlo k záměně.

Stanovení podmínek pro úhradu úplaty a stravování v mateřské školy

Pobyt v mateřské škole je zdarma platí se pouze stravné, a to v hotovosti zpětně vždy posledního dne v měsíci

Rodič je povinen odebrat a zaplatit odpolední svačinu i pokud je dítě ve školce jen dopoledne.

Pobyt venku

Místo pro pobyt venku si volí pedagogické pracovnice dle záměrů a plnění cílů, dle Třídního vzdělávacího programu. Délka pobytu venku je 2 hodiny. Důvodem vynechání pobytu venku může být silný nárazový vítr, déšť, mlha, znečistěné ovzduší, teplota pod -10 °C.

IV. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a jejich ochrany před rizikovým chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

Mateřská škola vykonává dohled nad dítětem do doby, kdy je pedagogický pracovník převezme od zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření zákonným zástupcem dítěte, tzn. děti nebudou vydávány osobám, které nebudou uvedeny v evidenčních listech nebo na žádosti o přijetí do předškolního vzdělávání.

K zajištění bezpečnosti dětí mimo areál mateřské školy stanoví ředitelka počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho pedagoga připadlo nejvýše 20 dětí.

Všichni pracovníci mateřské školy znají bezpečnostními opatřeními při práci s dětmi v mateřské škole a zavazují se je dodržovat.

Zákonní zástupci zodpovídají za to, že do mateřské školy přivádějí děti zdravé, bez známek onemocnění. O změně zdravotního stavu nebo změně zdravotní způsobilosti ke vzdělávání dítěte jsou povinni informovat pedagogického pracovníka.

Zákonní zástupci zodpovídají za to, že jejich děti nenosí do mateřské školy nebezpečné a škodlivé věci (ostré předměty, zápalky, léky, šperky aj.) z důvodů možného úrazu a berou na vědomí, že za

zničení nebo ztrátu donášených předmětů škola nezodpovídá.

Všechny děti v mateřské škole jsou pojištěny proti úrazu a nehodám v době jejich pobytu v mateřské škole a při akcích organizovaných školou.

V prostoru mateřské školy i areálu zahrady platí přísný zákaz kouření, používání alkoholu a používání nepovolených elektrických spotřebičů.

Mateřská škola nepodává dětem žádné léky ani jiné lékařské produkty.

Děti jsou vhodnou formou seznámeni se sociálně patologickými jevy. K zajištění této ochrany je s nimi pracováno na základě vypracovaného Minimálního preventivního programu a ŠVP.

V. Zacházení s majetkem školy

Dítě zachází s hračkami, pomůckami a vybavením mateřské školy šetrně.

Každé svévolné poškození nebo zničení majetku školy hradí v plném rozsahu osoba, které poškození způsobila. U dětí jejich zákonní zástupci. O způsobu náhrady se domluví s ředitelkou školy (oprava, nakoupení nového apod.).

Do MŠ si děti mohou donést svoji oblíbenou hračku pouze v případě, když splňuje bezpečnostní podmínky. Za osobní hračky nenese MŠ odpovědnost.

Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně zaměstnanci školy.

VI. Závěrečná ustanovení

Školní řád bude zveřejněn v chodbě mateřské školy.

O změnách ve školním řádě budou rodiče neprodleně informováni.

Seznámení se Školním řádem a jeho dodržování je závazné pro zákonné zástupce dítěte, pedagogy a zaměstnance školy.

V Biskupicích dne 1. května 2014

454 zobrazení