RSS

Přihlásit se

Jevíčko
17. 2. 2019, 22.49
Czysto
Czysto
3°C
aktualne ciśnienie: 1030 mb
wilgotność: 84%
prędkość wiatru: 0 m/s SW
wschód słońca: 7.00
zachód słońca: 17.15
 

Biskupické rekord

Certifikát k rekordu

Vítěz soutěže Vesnice roku – Modrá stuha

Modrá stuha Vesnice roku 2010

Odkazy

 • Czechpoint – úřady na dlani
 • Elektronický portál územních samospráv
 • Linka důvěry
 • Města a obce online
 • Portál Evropské unie
 • Portál Regionálních Informačních Servisů
 • Portál veřejné správy České republiky
 • Turistický portál Východních Čech

 Školní řád

Obsah:

 1. Základní ustanovení
 2. Práva a povinnosti účastníků předškolního vzdělávání
 3. Provoz a vnitřní režim mateřské školy (platby za stravování, školné)
 4. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před rizikovým chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
 5. Zacházení s majetkem školy
 6. Závěrečná ustanovení

 

 1. Základní ustanovení

Ředitelka Mateřské školy, vydává tento školní řád, kterým se

 • upravují podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců a vzájemné vztahy mezi nimi a zaměstnanci školy
 • upravuje provoz a vnitřní režim mateřské školy
 • stanovují podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí
 • upravují podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí

 

 

 1. Práva a povinnosti účastníků předškolního vzdělávání

Práva a povinnosti dětí

K dítěti je přistupováno jako k jedinci, individualitě. Jsou mu zaručena práva z Listiny lidských práv a Úmluvy o právech dítěte. Dítě musí být pro pobyt v mateřské škole dostatečně psychicky i fyzicky vyzrálé.

 

Dítě má právo:

 • na kvalitní předškolní vzdělávání dle svých schopností směřující k rozvoji všech jeho schopností a dovedností a rozvoj osobnosti
 • při nástupu do mateřské školy na individuálně přizpůsobený adaptační režim (zákonní zástupci dítěte dohodnou s ředitelem školy a pedagogickými pracovníky nejvhodnější postup)
 • na fyzicky a psychicky bezpečné prostředí při jeho pobytu v mateřské škole
 • na bezpečnost a ochranu zdraví během všech činností školy
 • zúčastnit se všech aktivit MŠ v čase docházky, ke které bylo přijato, pokud to dovolí jeho věk a zdravotní stav
 • rozvíjet své schopnosti a nadání
 • být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život
 • být společností uznáváno bez ohledu na svou příslušnost, barvu pleti, sociální skupinu
 • být chráněno před lidmi (situacemi), kteří by mu mohli ublížit
 • žít v klidném a láskyplném prostředí

 

Dítě má povinnost:

 • dodržovat stanovená pravidla soužití v MŠ
 • reagovat na pokyny pedagogů a dalších zaměstnanců školy
 • bezpečně se chovat a neohrožovat svoje zdraví a zdraví kamarádů v MŠ
 • oznámit učitelce nebo ostatním zaměstnancům školy jakékoliv násilí (tělesné i duševní), jednání odlišné od dohodnutých pravidel
 • oznámit učitelce nebo ostatním zaměstnancům školy jakékoliv přání, potřebu, požádat o pomoc a poděkovat za ni
 • šetřit hračky a další majetek školy, uklízet po sobě nepořádek
 • pomáhat si navzájem a neubližovat si
 • dodržovat osobní hygienu
 • chovat se ohleduplně ke svým rodičům, učitelům, zaměstnancům školy, kamarádům
 • neodcházet samotné ze třídy ani ze zahrady

Práva a povinnosti zákonných zástupců

Zákonný zástupce má právo:

 • požádat pedagogické pracovnice o poradenskou pomoc.
 • na informace o průběhu výchovně vzdělávací činnosti svého dítěte (v době konzultačních hodin),
 • být přítomen výchovným činnostem ve třídě.
 • na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života.

 

Zákonný zástupce má povinnost

 • dodržovat školní řád, organizaci provozu a vnitřní režim mateřské školy.
 • oznamovat údaje nezbytné pro školní matriku a zároveň změny v těchto údajích.
 • informovat školu o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání, o zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh výchovně vzdělávací činnosti. (je nepřípustné, aby dítě chodilo do školy s úrazy, rankami a nezhojenými zlomeninami, kde by mohlo dojít k obnovení nebo zhoršení zranění).
 • se na vyzvání ředitelky školy osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se výchově vzdělávací činnosti dítěte.
 • po dobu pobytu v prostorách mateřské školy chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy

 

Ukončení vzdělávání:

Ředitelka mateřské školy může rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce dítěte pokud:

 • dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny
 • zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ a jednání ředitelky se zástupcem dítěte směřující ke sjednání nápravy byla bezúspěšná
 • ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení
 • zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady

 

Pedagogové a zaměstnanci nepřijmou do mateřské školy dítě nachlazené či s jiným infekčním onemocněním včetně pedikulozy (vši dětské) v zájmu zachování zdraví ostatních dětí. Pedagogové mají právo na zdvořilé chování ze strany zákonných zástupců. Mají právo ihned, kdykoli během pobytu dítěte informovat zákonné zástupce o zdravotním stavu dítěte, nepřiměřeném chování dítěte a požadovat okamžité řešení stavu v budově mateřské školy.

III. Provoz a vnitřní režim mateřské školy (platby za stravování, školné)

Mateřská škola je s celodenním provozem a určenou dobou pobytu od 6,00 do 16,00 hodin. Děti obvykle přicházejí do mateřské školy do 8,15 hod., jinak po dohodě s ředitelkou podle aktuálních potřeb. Děti, které odchází po obědě, si rodiče vyzvedávají od 11,45 do 12,15. Děti, které budou rodiče vyzvedávat odpoledne, budou nachystány od 14.30. Předškolní vzdělávání je povinné pro dítě, které do začátku školního roku dovrší pěti let a to formou pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Děti povinně vzdělávané musí být přítomny v MŠ po dobu minimálně 4 hodin, a to od 7,45 do 11,45. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech školních prázdnin (podzimní, vánoční, pololetní, jarní, velikonoční, hlavní). Zákonný zástupce je povinen nepřítomnost předškolního dítěte písemně doložit, a to nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy. Pro tyto případy je v šatně nachystán omluvný list, který zákonný zástupce vyplní a předá ředitelce, či učitelce MŠ. Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno. Tuto možnost však musí rodič ředitelce oznámit nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku. V případě individuálního vzdělávání je zákonný zástupce povinen dostavit se na ověření úrovně dosažených očekávaných výstupů, a to druhou středu v prosinci.

 Předávání dětí

Dítě musí být učitelce předáno osobně!

Učitelka odpovídá za dítě od doby, kdy je osobně převezme od rodiče, až do doby, kdy je rodiči nebo zákonnému zástupci předá. V šatně, při předávání, za dítě ručí rodič.

Rodiče přihlašují nebo omlouvají děti den předem do 15.00 hod., osobně, telefonicky nebo SMS zprávou na čísle 776583015.

V měsíci červenci a srpnu může ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem stanovený provoz omezit nebo přerušit. Rozsah omezení nebo přerušení oznámí ředitelka zákonným zástupcům dětí nejméně dva měsíce předem. Pokud rodiče požadují v této době umístění dítěte v jiné MŠ, podají si u ředitelky žádost o zprostředkování náhradního umístění dítěte.

Ze závažných důvodů (organizační-nahlášeno 6 a méně dětí, hygienické nebo technické příčiny) a po projednání se zřizovatelem, lze provoz omezit či přerušit i v jiném období. Informaci zveřejní ředitelka školy neprodleně poté, co se o úpravě provozu rozhodne.

Oblečení dětí

Zákonní zástupci přivádějí děti vždy ve vhodném a čistém oblečení a obutí (přiměřeně počasí), nejlépe takové, aby se dítě samo zvládlo oblékat i obouvat. Na pobyt venku musí mít děti připravené náhradní oblečení. Věci dětí by měly být označeny tak, aby nedošlo k záměně.

Stanovení podmínek pro úhradu úplaty a stravování v mateřské školy

Pobyt v mateřské škole je zdarma platí se pouze stravné, a to v hotovosti zpětně vždy poslední pracovní den v měsíci. Na začátku školního roku, zaplatí rodič zálohu ve výši 300,-, která bude vyúčtována na konci školního roku.

Pobyt venku

Místo pro pobyt venku si volí pedagogické pracovnice dle záměrů a plnění cílů, dle Třídního vzdělávacího programu. Délka pobytu venku je 2 hodiny. Důvodem vynechání pobytu venku může být silný nárazový vítr, déšť, mlha, znečistěné ovzduší, teplota pod -10 °C.

 1. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a jejich ochrany před rizikovým chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

Mateřská škola vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je učitel převezme od zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je předá zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření zákonným zástupcem dítěte, tzn. děti nebudou vydávány osobám, které nebudou uvedeny v evidenčních listech nebo na žádosti o přijetí do předškolního vzdělávání.

K zajištění bezpečnosti dětí mimo areál mateřské školy stanoví ředitelka počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho pedagoga připadlo nejvýše 20 dětí.

Všichni pracovníci mateřské školy znají bezpečnostními opatřeními při práci s dětmi v mateřské škole a zavazují se je dodržovat.

Zákonní zástupci zodpovídají za to, že do mateřské školy přivádějí děti zdravé, bez známek onemocnění. O změně zdravotního stavu nebo změně zdravotní způsobilosti ke vzdělávání dítěte jsou povinni informovat pedagogického pracovníka.

Zákonní zástupci zodpovídají za to, že jejich děti nenosí do mateřské školy nebezpečné a škodlivé věci (ostré předměty, zápalky, léky, šperky aj.) z důvodů možného úrazu a berou na vědomí, že za zničení nebo ztrátu donášených předmětů škola nezodpovídá.

Všechny děti v mateřské škole jsou pojištěny proti úrazu a nehodám v době jejich pobytu v mateřské škole a při akcích organizovaných školou.

V prostoru mateřské školy i areálu zahrady platí přísný zákaz kouření, používání alkoholu a používání nepovolených elektrických spotřebičů.

Mateřská škola nepodává dětem žádné léky ani jiné lékařské produkty.

Děti jsou vhodnou formou seznámeni se sociálně patologickými jevy. K zajištění této ochrany je s nimi pracováno na základě vypracovaného Minimálního preventivního programu a ŠVP.

 

 

 1. Zacházení s majetkem školy

Dítě zachází s hračkami, pomůckami a vybavením mateřské školy šetrně.

Do MŠ si děti mohou donést svoji oblíbenou hračku pouze v případě, když splňuje bezpečnostní podmínky. Za osobní hračky nenese MŠ odpovědnost.

Pokud zákonný zástupce po dobu pobytu v prostorách mateřské školy zjistí poškození školního majetku, nahlásí tuto skutečnost zaměstnanci školy.

 

 1. Závěrečná ustanovení

Školní řád bude zveřejněn v chodbě mateřské školy.

O změnách ve školním řádu budou rodiče neprodleně informováni.

Seznámení se Školním řádem a jeho dodržování je závazné pro zákonné zástupce dítěte, pedagogy a zaměstnance školy.

Účinnost školního řádu od 1. září 2017

1 029 zobrazení