RSS

Přihlásit se

Změna úředních hodin

Od 1.9. 2019 do odvolání se z organizačních důvodů mění úřední hodiny OÚ Biskupice, a to :

úterý: 8.00 – 11.00
12.00 – 15.00

středa: 8.00 – 11.00
12.00 – 15.30

Děkujeme za pochopení.

Biskupické rekord

Certifikát k rekordu

Vítěz soutěže Vesnice roku – Modrá stuha

Modrá stuha Vesnice roku 2010

Odkazy

 • Czechpoint – úřady na dlani
 • Elektronický portál územních samospráv
 • Linka důvěry
 • Města a obce online
 • Portál Evropské unie
 • Portál Regionálních Informačních Servisů
 • Portál veřejné správy České republiky
 • Turistický portál Východních Čech

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

1. Název Obec Biskupice
2. Důvod a způsob založení

Obec Biskupice je dle ust. § 2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, veřejnoprávní korporací a vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. 

3. Organizační struktura

Obec Biskupice má sedmičlenné zastupitelstvo v tomto složení:

Starosta: Dalibor Šebek
Místostarosta: Filip Procházka
Členové OZ : Pavel Berka, Jiří Finsterle, Vítěslav Macek, Jiří Navrátil, Pavla Zatloukalová

Finanční výbor: Pavla Zatloukalová, Jiří Finsterle, Josef Sedláček
Kontrolní výbor: Jiří Navrátil, Vítězslav Macek, Bedřich Pazdírek
Výbor pro občanské záležitosti: Filip Procházka, Pavla Zatloukalová, Helena Neuerová, Alena Pospíšilová, Irena Havlíčková

4. Kontaktní informace Adresa:
Obecní úřad Biskupice, Biskupice č.p. 11, 569 43 p. Jevíčko
Telefon:
Účetní tel/fax: 461 326 521
Starosta tel.:
Email: biskupice@biskupice.cz
Web: http://www.biskupice.cz/
Úřední hodiny: 
Pondělí 7 – 16 hodin
Úterý    7 – 14:30 hodin
Středa  7 – 16 hodin
Čtvrtek 7 – 14:30 hodin
Pátek   7 – 14 hodin
5. Bankovní spojení ČS Jevíčko č.ú. 1283423349/0800
6. Identifikační číslo IČO: 00579467
7. Daňové identifikační číslo DIČ není přiděleno
8. Dokumenty

Seznam dokumentů:

 • Uření deska 
 • Obecně závazné vyhlášky
 • Zápisy z jednání 
 • Rozpočet 
9. Žádost o informace

Žádost o informaci lze podat:

 • ústně na obecním úřadě v Biskupicích v úředních dnech a hodinách
 • písemně na adresu obecního úřadu
 • elektronicky na adresu biskupice@biskupice.cz

Informace se zveřejňují následujícími způsoby:

 • na úřední desce obecního úřadu
 • na internetu
10. Příjem žádostí, stížností a dalších podání Na obecním úřadě Biskupice
11. Opravné prostředky

Opravné prostředky proti rozhodnutí vydanému Obecním úřadem se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným zvláštními předpisy (např. zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení). Ve vydaných správních rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případě stanoví postup odvolatele při podání odvolání.

Při rozhodnutí obecního úřadu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (tzn. jestliže obecní úřad neposkytl informace či nevydal rozhodnutí podle § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím). Podané odvolání se doručuje poštou nebo osobně na Obecní úřad Biskupice, Biskupice č.p. 11, 569 43 p. Jevíčko. Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze dále odvolávat. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci je přezkoumatelné soudem podle zvláštního zákona (Občanský soudní řád – zák. č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

12. Formuláře

Formuláře, způsob a místo, kde lze formulář získat:

 • na obecním úřadě v úředních dnech a hodinách
 • na internetových stránkách obce  
13. Návody pro řešení životních situací – projednání na OÚ
– MÚ Jevíčko – sociální odbor tel: 461 327 810
14. Nejdůležitější předpisy – zákon č. 128/2000 Sb.
– zákon č. 106/1999 Sb.
– obecně závazné vyhlášky
15. Sazebník úhrad za poskytování informací
16. Licenční smlouvy Obec nevede licenční nebo podlicenční smlouvy.
17. Výroční zprávy Výroční zpráva za rok 2007
   
 

6 680 zobrazení