RSS

Přihlásit se

Změna úředních hodin

Od 1.9. 2019 do odvolání se z organizačních důvodů mění úřední hodiny OÚ Biskupice, a to :

úterý: 8.00 – 11.00
12.00 – 15.00

středa: 8.00 – 11.00
12.00 – 15.30

Děkujeme za pochopení.

Biskupické rekord

Certifikát k rekordu

Vítěz soutěže Vesnice roku – Modrá stuha

Modrá stuha Vesnice roku 2010

Odkazy

  • Czechpoint – úřady na dlani
  • Elektronický portál územních samospráv
  • Linka důvěry
  • Města a obce online
  • Portál Evropské unie
  • Portál Regionálních Informačních Servisů
  • Portál veřejné správy České republiky
  • Turistický portál Východních Čech

Žádost o informaci

 

Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, lze na Obecním úřadě žádat o poskytnutí informace:
–  ústně či písemně na Obecním úřadě v Biskupicích v úředních dnech a hodinách
–  písemně poštou na adresu Obecního úřadu
–  elektronicky na adresu OÚ biskupice@biskupice.cz 

Žádost musí obsahovat zákonné náležitosti dle §14 odst. 2 zákona o svobodném přístupu k informacím: kterému povinnému subjektu je určena a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona, identifikaci žadatele
– u fyzických osob – jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště
– u právnických osob – název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla.
Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
Pokud obec  žádosti o informaci, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží. Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti se lze odvolat ve lhůtě uvedené na rozhodnutí od doručení nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. Odvolání se podává  na Obecní úřad v Biskupicích, který odvolání spolu se spisovým materiálem postoupí nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání. Nadřízený orgán  o odvolání ve stanovené lhůtě rozhodne. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat, je však přezkoumatelné soudem.

Lhůty pro vyřízení žádosti o informace: 
Obec poskytne informaci nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění. Prodloužení této lhůty je možné ze závažných důvodů dle §14 odst.7 uvedeného zákona nejvýše o 10 dní. Obec Biskupice jedná a rozhoduje zejména na základě:
* zákonů:
        č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
        č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
        č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
        č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů  
* platných obecně závazných vyhlášek obce Biskupice.
Výše uvedené nejdůležitější předpisy jsou k nahlédnutí na INTERNETU www.biskupice.cz a v kanceláři OÚ.    Město je oprávněno vyžadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, opatřením technických nosičů dat, pořízením kopií a odesláním informací žadateli. V případě, že město bude požadovat úhradu, písemně oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Vydání informace smí být podmíněno úhradou těchto nákladů nebo zálohy.

2 732 zobrazení